Personalihalduse täisteenus

Personalihalduse täisteenus tähendab seda, et meie teeme personali valdkonna tavapärased tegevused regulaarselt igakuiselt lepingu kehtivuse ajal.

Personali valdkonna tavapäraste tegevustena loeme:

 • personaliarvestus
  • struktuur ja koosseisud
  • ametikohtade loomine
  • koosseisude nimekirja pidamine
  • töötajate andmete haldamine
 • personalidokumentide haldus
  • töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine, hoiatused, ülesütlemisteatised
  • konkurentsikeelu- ja konfidentsiaalsuskokkulepete koostamine
  • ametijuhendite, vara kasutamise kokkulepete ja koolituslepingute koostamine
  • töötajatega seotud tähtaegade jälgimine (katseaeg, tähtajaline tööleping jms) ja edasise tegevuse korraldamine / vormistamine
  • töökorralduse reeglite koostamine
  • muude ettevõtte toimimise efektiivsuse tagamiseks vajalike dokumentide või kordade väljatöötamine (limiitide kehtestamine, lähetuste kord, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise kord, ametiautode kasutamise kord, sõidupäevik jne)
 • tööaeg ja puhkus
  • tööajaarvestuse korraldamine, tööajakava, ületundide arvestuse pidamine, tööajatabelite koostamise korraldamine
  • puhkuste andmise kord, puhkuste ajakava, puhkuse avaldus
 • tööde tasustamine
  • töötasu süsteemi väljatöötamine
  • tasu arvestuse korraldamine
  • täiendavate motivatsioonisüsteemide väljatöötamine
 • töötajate kvalifikatsiooni jälgimine, töötajate hindamine ja arendamine
  • töötajate esmase juhendamise ja sisseelamise süsteemi väljatöötamine
  • katseaja tulemuste hindamise süsteemi koostamine
  • ametikohal nõutud kvalifikatsiooni omamise jälgimine ning vajalike koolituste leidmine
  • töötajate hindamissüsteemi, arenguvestluste süsteemi väljatöötamine
  • koolituspoliitika väljatöötamine, koolitusplaani ja –eelarve koostamine
  • koolituslepingute sõlmimine
  • koolituskava koostamine, sobivaima koolituspakkumise leidmine, koolituse tulemuslikkuse analüüs, läbitud koolituste kohta andmekogu pidamine
 • statistika ja aruandluse teostamine

Lisaks pakume täisteenuse koosseisus:

 • võimalust igal ajal saada nõu personalialastes üksikküsimustes ja tööseadusandluse küsimustes
 • tööandja esindamist töövaidluskomisjonis (kuid eelistame teostada oma tööd selliselt, et vaidlusi ei tekiks)
 • tööandja töötajatele võimalust saada nõu personalialastes üksikküsimustes ja tööseadusandluse küsimustes
 • esindame tööandjat suhtlemisel töötajaga personaliküsimustes (vastame töötajate infopäringutele)
 • lahkumisintervjuude läbiviimist
 • abi elamis- ja töölubade vormistamisel