Töösuhetealane nõustamine

Kui ei ole soovi sõlmida pikemaajalist lepingut personalihalduse täisteenuse saamiseks, võib igal ajal kõikidel personalihalduse täisteenuse all pakutavatel teemadel saada eraldi ühekordset teenust.
Sellisel juhul on teenused tunnihinna alusel ning arvestatakse tegelikku tööks kulunud ajaga.

Lisaks eelnevale pakume nõustamisteenusena:

Personalitöö audit:

  • personalidokumentide audit
    • auditi tulemusena valmib aruanne ettevõttes olemasolevate dokumentide piisavusest ning vormistuse vastavusest õigusaktide nõuetele ning tööandja vajadustele;
    • auditi tulemusena valmib soovitus vajalikeks parendusteks ning võimalike täiendavate dokumentide loomiseks
  • töö personaliga korralduse audit
    • auditi tulemusena valmib aruanne tähelepanekutest kuidas tegelikkuses on rakendunud juhtkonna poolt soovitud töö personaliga ettevõtte igapäevases praktikas  (sh olemasolevad poliitikad ja korrad personali värbamiseks ja valikuks, arenduseks, motiveerimiseks jne)
    • auditi tulemusena valmib soovitus vajalikeks parendusteks ning võimalike poliitikate, korralduste vms koostamiseks (või neist loobumiseks) ning arutame koos juhtkonnaga ärikriitiliste personalivaldkonnaga seotud võtmenäitajaid ning eesmärke.

Personalihalduse täisteenuse lepingu sõlmimijale personalitöö auditi teenus poole soodsamalt!

Töösuhetega seonduvate dokumentide koostamine:

Nõustame töölepingu, töövõtulepingu, käsunduslepingu, ametijuhendi, ohutusjuhendi, töökorralduse reeglite, saladuse hoidmise kokkuleppe, konkurentsipiirangu kokkuleppe, varalise vastutuse lepingu ning teiste töösuhteid reguleerivate dokumentide ja eeskirjade koostamisel.

Esindamine tööõiguslike vaidluste lahendamisel:

Nõustame tööõiguslike vaidluste korral ning aitame leida lahendust enne töövaidlust Töövaidluskomisjonis. Vajadusel esindame tööandjat vaidluste lahendamisel Töövaidluskomisjonis.

Koondamisnõustamine:

Anname nõu korrektselt läbi viidud ning vormistatud koondamisprotsessi läbiviimiseks, sh protsessiga seotud dokumentatsiooni vormistamine, vajadusel koondatavatele töötajatele koondamisteate edastamine ning nende nõustamine edasiste võimalike tegevuste osas.